Desai Ashok Kumar Sharma, Hindu Devalayala Abhivrudhi Parirakshna Deva Samithi Tirumala from Tirupati Balaji, showered his divine and pious blessings on us.